| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook | Youtube | Google+ |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Herb Słupska Mapa Lubinusa Słupsk Słupsk On-line Słupsk Słupsk
- | - Katalog Firm | Słupsk Powiat Firmy | Przetargi | Szukam/dam prace | Ogłoszenia | Pogoda | Kamery | Hejnał Słupski | Herb Słupska | Flaga Słupska | Społeczność Lokalna - | -
- | - Słupsk Powiat | Wyszukiwarka | Klimat | Kalendarz | Słupsk w liczbach | Miasta partnerskie | Plan miasta Słupska | Bezpieczny Słupsk | Bezrobocie Słupsk | Sylwester Słupsk - | -


Słupsk On-line Słupsk On-line / Gospodarka i biznes / Praca / Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych SSIGIP 20.04.2000 r.


Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych
przy Słupskim Stowarzyszeniu Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości w Słupsku
z 20 kwietnia 2001 roku.

Informacje o Funduszu Poręczeń Kredytowych
- Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości w Słupsku – ul. Tuwima 22A, tel. (0 59) 841 30 32 lub www.inkubator.slupsk.pl oraz e-mail: biuro@inkubator.slupsk.pl
- Urząd Miejski w Słupsku, Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej FPK – Jan Mołdoch tel. (0 59) 842 32 36 w. 442 lub e-mail: moldoch@poczta.onet.pl

Regulamin
Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Funduszu Poręczeń Kredytowych, który tworzy się na podstawie środków finansowych Miast i Gmin uczestniczących w Słupskim Stowarzyszeniu Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości i Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Celem tworzonego Funduszu Poręczeń Kredytowych jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających realizację rozwoju lokalnego, zmniejszenie bezrobocia i tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych, szczególnie byłych pracowników państwowych gospodarstw gospodarki rolnej, poprzez udzielanie poręczeń w celu udostępnienia przedsiębiorstwom, osobą tworzącym miejsca pracy dodatkowych źródeł zabezpieczeń oferowanych kredytów i pożyczek.

§ 1

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. AWRSP – Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa,
2. SSIGIP - Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości w Słupsku
3. Oddział terenowy AWRSP – Oddział terenowy Agencji Własności Rolnej Skarbu w Gdańsku, 
4. Beneficjent – pracodawcę lub bezrobotnego, który ubiega się albo uzyskuje pomoc ze środków Funduszu Pracy, w wyniku którego tworzone są nowe miejsca pracy,
5. Bezrobotny – osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym były pracownik ppgr lub bezrobotny członek jego rodziny,
6. Utworzenie nowego miejsca Pracy – sytuację , w której pracodawca tworzy nowe miejsca pracy przez okres spłaty poręczonego kredytu,
7. Fundusz – Fundusz Poręczeń Kredytowych przy SSIGIP,
8. Kredyt – kredyt bankowy lub pożyczka z Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 2

1. Upełnomocnieni sygnatariusze "Porozumienia" powołują Komisję Kwalifikacyjną, która dokonuje oceny wniosków o udzielenie poręczenia kredytu lub pożyczki przez Fyndusz Poręczeń Kredytowych.
2. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzić będzie po jednej osobie reprezentującej sygnatariusza "Porozumienia".
Przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej jest:
- przez pierwszy okres ( do końca 2000 r.) realizacji programu – przedstawiciel AWRSP,
- przez kolejny okres ( do końca 2001 r.) realizacji programu – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Słupsku,
- w latach następnych, co rok, na zmianę kolejny przedstawiciel sygnatariuszy "Porozumienia".
3. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej podejmowane są w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 51% składu Komisji Kwalifikacyjnej FPK. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
4. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej FPK może wnioskować do sygnatariuszy "Porozumienia" o odwołanie jego przedstawiciela będącego członkiem komisji, w przypadku gdy nie uczestniczy on w pracach Komisji przez dwa kolejne posiedzenia. Sygnatariusz jest zobowiązany delegować nowego członka Komisji, jeżeli aktualny członek Komisji nie uczestniczy w 3 kolejnych posiedzeniach.
5. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej FPK. W posiedzeniu mogą brać udział osoby zaproszone przez Komisję, bez prawa głosu, a jedynie jako osoby opiniujące.
6. Obowiązki sekretarza Komisji Kwalifikacyjnej spełnia specjalista pożyczkowy SSIGIP, który uczestniczy w posiedzeniach bez prawa głosu.
7. Siedziba Komisji Kwalifikacyjnej mieści się w siedzibie SSIGIP w Słupsku.
8. Komisja Kwalifikacyjna podejmuje decyzję w formie uchwały stanowiącej dla Zarządu
9. SSIGIP podstawę udzielenia poręczenia. Negatywna opinia Komisji jest ostateczna i nie może być zmieniona przez Zarząd SSIGIP.

§3

1. Poręczenia kredytowe mogą być udzielane:
a) osobom fizycznym i prawnym, które w wyniku udzielonego poręczenia utrzymają dotychczasowy stan zatrudnienia lub utworzą nowe miejsca pracy nie później niż w okresie trzech miesięcy od uruchomienia ostatniej transzy pożyczki ( kredytu)
b) osobom bezrobotnym podejmującym samodzielną działalność gospodarczą,
c) wkład finansowy AWRSP jest przeznaczony na zabezpieczenie kredytu (pożyczki) kredytobiorców zatrudniających co najmniej 50% pracowników z terenów wiejskich.

2. Poręczenia mogą być udzielane tylko na kredyty i pożyczki przeznaczone na sfinansowanie zakupu produkcyjnych środków trwałych lub środków obrotowych oraz poręczenie wadiów w przetargach inwestycyjnych. Konieczność i przydatność środków trwałych i obrotowych będących przedmiotem kredytu i poręczenia musi mieć uzasadnienie w załączonych do wniosku dokumentach i świadczących o utrzymaniu lub tworzeniu nowych miejsc pracy.

§ 4

1. Poręczenia udziela się na podstawie wniosku według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
2. Do wniosku beneficjent dołącza:
a) dokumenty i informacje niezbędne do dokonania przez Komisję Kwalifikacyjną oceny zdolności kredytowej beneficjenta,
b) warunkową umowę kredytową lub pożyczki, w której określona jest wierzytelność stanowiąca przedmiot poręczenia,
c) oświadczenia dotyczące proponowanych form zabezpieczenia ewentualnej wierzytelności Funduszu realizacji za wnioskodawcę jego zobowiązania,
d) pełnomocnictwo, potwierdzone przez bank, do dysponowania rachunkiem ( rachunkami) bankowym beneficjenta do wysokości kwoty należności SSIGIP z tytułu wypłat i poniesionych kosztów w związku z udzielonym poręczeniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
e) zgodę dla SSIGIP i banku ( banków) na przekazywanie informacji o swojej bieżącej sytuacji prawnej i ekonomiczno – finansowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3,
f) oświadczenie beneficjenta o akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
3. Ponadto do wniosku załączają:
a) bezrobotni:

- zaświadczenie z właściwego dla swojego miejsca zamieszkania Powiatowego Urzędu Pracy o znajdowaniu się w rejestrze bezrobotnych,
- potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania,
- inne dokumenty wymagane przez bank do umowy kredytowej lub pożyczek.
b) przedsiębiorcy i pracodawcy:
- zaświadczenie o wpisie do rejestru o prowadzeniu działalności gospodarczej dla osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej,
- wyciąg z rejestru handlowego w przypadku osób prawnych,
- w przypadku spółek, umowę spółki,
- zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec Skarbu Państwa i gmin,
- zaświadczenie o uregulowanych opłatach wobec ZUS,
- w przypadku gospodarstw rolnych zaświadczenie o opłatach podatku rolnego i składek KRUS,
- opinie banku kredytującego i warunkowej umowy kredytowej lub pożyczki, która ma być poręczona przez FPK,
- inne dokumenty wymagane przez bank do umowy kredytowej lub pożyczki.

§ 5

1. Wnioski o udzielenie poręczenia należy składać w siedzibie FPK.
2. SSIGIP dokonuje formalnej i merytorycznej analizy wniosku.
3. Komisja Kwalifikacyjna wydaje opinię o udzieleniu bądź nie udzieleniu poręczenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.
4. SSIGIP gromadzi środki finansowe stanowiące zabezpieczenie spłat roszczeń beneficjentów poręczeń. Łączny poziom poręczenia jest uzgadniany z bankiem ( bankami) i stanowi limit poręczeń udzielonych przez SSIGIP w oparciu o te środki.
5. W celu zapobieżenia nadmiernej koncentracji zobowiązań – suma poręczeń dla jednego podmiotu nie może przekraczać 15% limitu określonego w ust.4.

§ 6.

1. Udzielenie poręczenia następuje w formie pisemnego oświadczenia SSIGIP kierowanego do beneficjenta według załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 5.
2. Poręczenie sporządzone jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego:
a) jeden wydawany jest za pokwitowaniem beneficjentowi,
b) drugi archiwowany jest w SSIGIP wraz z pełnymi aktami sprawy.
3. SSIGIP zawiera z beneficjentem umowę w sprawie warunków udzielania poreczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 6.
4. SSIGIP może wydawać także promesę zapewnienia poręczenia. Do wydania promesy poręczenia stosuje się odpowiednio przepisy § 3- § 5.

§ 7

1. Maksymalna kwota poręczenia nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł.
2. Maksymalna kwota poręczenia, októrej mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 60% kwoty zaciąganego kredytu lub pożyczki, powiększonego o 60% odsetek za pierwszy rok trwania umowy, wykonanie której Zarząd SSIGIP pręcza. W uzasadnionych przypadkach Komisja Kwalifikacyjna może udzielić poręczenia do maksymalnej wysokości 100% zaciągniętego kredytu lub pożyczki, powiększonego o 100% odsetek za pierwszy rok trwania umowy.

3. Zabezpieczenie należności z tytułu poręczenia wynosi 100% kwoty określonej w ust.2 i może je stanowić:
- weksel in blanco,
- inne zabezpieczenia majątkowe,
4. Od udzielonego poręczenia SSIGIP pobiera od wnioskodawcy prowizję. Wysokość prowizji ustala Komisja Kwalifikacyjna, jednak nie mniej niż 1% od kwoty poręczenia. Prowizja pobierana jest przed udzieleniem poręczenia ale po pozytywnej decyzji Komisji Kwalifikacyjnej.

§ 8

1. W przypadku otrzymania przez SSIGIP udokumentowanego wezwania banku do spełnienia zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia:
a) Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej bada bezporność roszczenia na podstawie posiadanej dokumentacji,
b) wzywa pisemnie wnioskodawcę do nadesłania w ciągu 3 dni potwierdzenia i udokumentowania zasadności roszczenia banku,
c) w przypadku uzasadnionego roszczenia banku – SSIGIP wzywa beneficjenta do zapłaty,
2. Zobowiązanie SSIGIP z tytułu poręczenia wygasa w przypadku:
a) upływu terminu ważności poręczenia,
b) wykonania przez wnioskodawcę zobowiązania stanowiącego przedmiot poręczenia,
c) zwolnienie SSIGIP przez bank z zobowiązań stanowiących przedmiot poręczenia przed upływem terminu jego ważności,
d) zapłaty przez SSIGIP zobowiązania wynikającego z poręczenia,
e) wad prawnych umowy poręczenia,
3. Po dokonaniu zapłaty bankowi zobowiązania wynikającego z poręczenia SSIGIP:
a) zawiadamia wnioskodawcę o dokonanej przez Fundusz zapłacie poręczonego zobowiązania, wzywając go do zapłaty pełnych kosztów z tytułu realizacji poręczenia,
b) składa dyspozycje obciążenia rachunku (rachunków) wraz z posiadanym pełnomocnictwem,
c) żąda od beneficjenta wydania dokumentów oraz innych zabezpieczeń wierzytelności,
d) pobiera odsetki (w wysokości 0,2% dziennie) od kwoty pełnych kosztów poniesionych w związku z realizacją poręczenia, w okresie od dnia ich poniesienia do dnia zapłaty zobowiązania prze wnioskodawcę,
e) w przypadku braku możliwości wyegzekwowania należności od beneficjenta w sposób określony w podpunktach a-d SSIGIP dochodzi swoich roszczeń z przyjętych od beneficjenta, a także przekazanych przez bank zabezpieczeń,
f) w przypadku nie zaspokojenia w pełni swoich roszczeń w sposób określony w podpunktach a – e SSIGIP dochodzi ich na drodze sądowej

§ 9

SSIGIP prowadzi ewidencję:
a) otrzymanych wniosków o udzielenie poręczenia,
b) udzielonych poręczeń,
c) wydanych zapewnień udzielenia poręczenia,
d) przyjętych zabezpieczeń udzielonych poręczeń,
e) roszczeń dochodzonych przez bank z tytułu poręczeń
f) roszczeń dochodzonych przez SSIGIP od wnioskodawców.

Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej FPK w dniu 20 kwietnia 2001 roku
Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button